એએસટીએમ

https://www.beyinpacking.com/certificate/

ઇંટરટેક ઇયુ

https://www.beyinpacking.com/certificate/

એફડીએ

https://www.beyinpacking.com/certificate/

એસ.જી.એસ.

https://www.beyinpacking.com/certificate/

ISO90011

https://www.beyinpacking.com/certificate/

બાયોડિગ્રેડેબલ

https://www.beyinpacking.com/certificate/